รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/3แผ่นพับ พ.ศ.2500 - 2537 พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) แผ่นพับ พ.ศ.2500-2537 [พ.ศ.2500-2537] หน้า [1]-[256]
หมายเหตุ ประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับ จำนวน 72 เล่ม...
   BIA11.4/3แผ่นพับ พ.ศ.2500 - 2537 พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) แผ่นพับ พ.ศ.2500-2537 [พ.ศ.2500-2537] หน้า [261]-[458]
หมายเหตุ ประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับ จำนวน 72 เล...