รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/2แผ่นปลิว โฆษณา เผยแพร่ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) แผ่นปลิว โฆษณา เผยแพร่ [พ.ศ.2479-2536] หน้า [1]-[256]...
   BIA11.4/2แผ่นปลิว โฆษณา เผยแพร่ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) แผ่นปลิว โฆษณา เผยแพร่ [พ.ศ.2479-2536] หน้า [258]-[445]...