รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.4/1จดหมายข่าว (อังกฤษ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) จดหมายข่าว (อังกฤษ) [พ.ศ.2478-2536] หน้า [1]-[247]...
   BIA11.4/1จดหมายข่าว (อังกฤษ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) จดหมายข่าว (อังกฤษ) [พ.ศ.2478-2536] หน้า [250]-[510]...