รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/17ภาษาคนที่แปลได้โดยภาษาธรรม วรรณคดีไทย นารายณ์สิบปาง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บทความปกิณกะ [พ.ศ.2514 - 2534]
- ภาษาคนที่แปลได้โดยภาษาธรรม วรรณคดีไทย นารายณ์สิบปาง...
   BIA11.2/17เอกสารฉบับพิเศษเรื่อง ตามหนทางสันติภาพ และความก้าวหน้า (เอกสารของการประชุม เต็มคณะของคณะกรรมการกลาง พ.ค.ซ. และการประชุมสภาโซเวียตสูงสุดแห่ง ส.ส.ซ.ส.) มิ.ย. 2526ชิ้น (ITEM) บทความปกิณกะ [พ.ศ.2514-2534]
- เอกสารฉบับพิเศษเรื่อง ตามหนทางสันติภาพและความก้าวหน้า (เอกสารของการป...
   BIA11.2/17วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1(ม.ค. - เม.ย.2522) (ฉบับสำเนา) ม.ค. 2522 ถึง เม.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บทความปกิณกะ [พ.ศ.2514-2534]
-วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 [ม.ค. - เม.ย.2522] (ฉบับสำเนา...
   BIA11.2/17วารสารทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฉบับที่ 14 (ก.ย.2512) (ฉบับสำเนา) ก.ย. 2512ชิ้น (ITEM) บทความปกิณกะ [พ.ศ.2514-2534]
- วารสารทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฉบับที่ 14 [ก.ย.2512] (ฉบับสำเนา) จำ...