รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/16ประกวดนางหน้าด้าน พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ประกวดนางหน้าด้าน [พ.ศ.2514-2516] หน้า [1]-[21]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม...