รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/15ภาพพิมพ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณเจ้า พ.ศ. 2429ชิ้น (ITEM) บุคคลพิเศษ [พ.ศ.2513-2517]
- 2.1 ภาพพิมพ์สมเด็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณเจ้า [...
   BIA11.2/15วารสารดวงประทีป ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 (ส.ค.2514) ฉบับประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส ส.ค. 2514ชิ้น (ITEM) บุคคลพิเศษ [พ.ศ.2513-2517]
- 2.2 วารสารดวงประทีป ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 [ส.ค.2514] ฉบับประวัติสมเด็จพระ...
   BIA11.2/15วารสารสามมุข เล่มที่ 80 (พ.ศ.2514)ฉบับพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) บุคคลพิเศษ [พ.ศ.2513-2517]
- 2.3 วารสารสามมุข เล่มที่ 80 [พ.ศ.2514] ฉบับพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ...
   BIA11.2/15บุคคลพิเศษ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) ...