รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/13เรื่องยิว พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.2/13เรื่องยิว พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.2/13เรื่องยิว พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) เรื่องยิว [พ.ศ.2510 - 2514] หน้า [1]-[82]...