รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/12พระบรมราโชวาท, "คำคม" ของรัฐบุรุษและบุคคลน่าสนใจ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) พระบรมราโชวาท, "คำคม" ของรัฐบุรุษและบุคคลน่าสนใจ
[พ.ศ.2508 - 2514] หน้า [1]-[25]
หมายเหตุ ชื่อแฟ...