รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/7เรื่องตัด - เก็บ พ.ศ.2499 - 2504 พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) เรื่องตัด - เก็บ พ.ศ.2499 - 2504 [พ.ศ.2499 - 2504] หน้า [1]-[23]...