รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ? และ สอุปาทิเสสสูตร 2 มี.ค. 2495ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- หนังสือเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และสอุปาทิเสสสูตร (พิมพ์ในค...
   BIA11.2/6บทความเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และ บทวิจารณ์ใน น.ส.พ.สยามรัฐ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- บทความเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และบทวิจารณ์ใน น.ส.พ.สยามรัฐ ...
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง กำหนดและการแผ่พุทธศาสนา โดย สมัค บุราวาศ พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- หนังสือเรื่อง กำหนดและการแผ่พุทธศาสนา โดย สมัค บุราวาศ [พ.ศ.2...
   BIA11.2/6วารสารพุทธจักร ปีที่ 8 เล่มที่ 4 เมษายน 2497 4 เม.ย. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- วารสารพุทธจักร ปีที่ 8 เล่มที่ 4 เมษายน 2497
จำนวน 1 เล่ม (7...
   BIA11.2/6บทความเรื่อง พระพุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน โดย กรุณา กุศลาสัย จากนิตยสาร "สงฆ์ไทย" ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ.2497 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- บทความเรื่อง พระพุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน
โดย กรุณา กุศลาสั...
   BIA11.2/6วารสาร THE MAHA-BODHI JOURNAL OF THE MAHA BODHI SOCIETY VOL.61 NO.12 DECEMBER, 1953 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- วารสาร THE MAHA-BODHI JOURNAL OF THE MAHA BODHI SOCIETY VOL....
   BIA11.2/6วารสาร THE MAHA-BODHI INTERNATIONAL BUDDHIST MONTHLY VOL.62 NO.1 JANUARY 1954 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- วารสาร THE MAHA-BODHI INTERNATIONAL BUDDHIST MONTHLY VOL.62 N...
   BIA11.2/6บทความเรื่อง หลักคำสอนเรื่องอนัตตา โดย ดล นภาพิมพ์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- บทความเรื่อง หลักคำสอนเรื่องอนัตตา โดย ดล นภาพิมพ์ [ม.ท.] จำนว...
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง การสัมมนาพระภิกษุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 5 - 6 ก.ค.2512 5 ก.ค. 2512 ถึง 6 ก.ค. 2512ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495 - 2512]
- หนังสือเรื่อง การสัมมนาพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ...
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และสอุปาทิเสสสูตร (พิมพ์ในคราวพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวร เจริญ สุขบท) วัดเทพศิริรินทราวาส 2 มี.ค. 2495ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.1 หนังสือเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และสอุปาทิเสสสูตร (พิมพ์ในคร...
   BIA11.2/6บทความเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ?และบทวิจารณ์ใน น.ส.พ.สยามรัฐ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.2 บทความเรื่อง ผู้มีอุปาทิเหลือ ? และบทวิจารณ์ใน น.ส.พ.สยามรัฐ ...
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง กำหนดและการแผ่พุทธศาสนา โดย สมัคร บุราวาศ พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.3 หนังสือเรื่อง กำหนดและการแผ่พุทธศาสนา โดย สมัค บุราวาศ [พ.ศ.2...
   BIA11.2/6วารสารพุทธจักร ปีที่ 8 เล่มที่ 4 เมษายน 2497 เม.ย. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.4 วารสารพุทธจักร ปีที่ 8 เล่มที่ 4 เมษายน 2497 จำนวน 1 เล่ม (82...
   BIA11.2/6บทความเรื่อง พระพุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน โดย กรุณา กุศลาสัย จากนิตยสาร "สงฆ์ไทย" ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- บทความเรื่อง พระพุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน
โดย กรุณา กุศลาสัย จ...
   BIA11.2/6วารสาร THE MAHA-BODHI JOURNAL OF THE MAHA BODHI SOCIETY VOL.61 NO.12 DECEMBER, 1953 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.6 วารสาร THE MAHA-BODHI JOURNAL OF THE MAHA BODHI SOCIETY VOL.6...
   BIA11.2/6วารสาร THE MAHA-BODHI INTERNATIONAL BUDDHIST MONTHLY VOL.62 NO.1 JANUARY 1954 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.7 วารสาร THE MAHA-BODHI INTERNATIONAL BUDDHIST MONTHLY VOL.62 N...
   BIA11.2/6หนังสือเรื่อง การสัมมนาพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5-6 ก.ค.2512 5 ก.ค. 2512 ถึง 6 ก.ค. 2512ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนประวัติ [พ.ศ.2495-2512]
- 2.8 หนังสือเรื่อง การสัมมนาพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ...