รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/9ถาม - ตอบ ปกิณกะธรรม พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) ถาม - ตอบ ปกิณกะธรรม [พ.ศ.2506 - 2510] หน้า [1]-[6]
...