รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/5เกี่ยวกับโบราณคดี พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) เกี่ยวกับโบราณคดี [พ.ศ.2481-2527] หน้า [1]-[192]...
   BIA11.2/5หนังสือเรื่อง วัดพระโคะสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย โดย บุญเหิม เอกอุรุ พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) เกี่ยวกับโบราณคดี [พ.ศ.2481 - 2527]
- หนังสือเรื่อง วัดพระโคะสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย โดย บุญเห...