รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/4เรื่อง ตัด - เก็บ พ.ศ.2479 - 2530 พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) เรื่อง ตัด - เก็บ พ.ศ.2479 - 2530 [พ.ศ.2479 - 2530]
หน้า [1]-[304]
...