รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.1/4เขาพูดถึงเรา (อังกฤษ) พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2546ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.1/4เขาพูดถึงเรา (อังกฤษ) พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2546ชิ้น (ITEM) เขาพูดถึงเรา (อังกฤษ) [พ.ศ.2529-2546]
หมายเหตุ มีเอกสารประกอบ 3 รายการ
1. NEWSLETTER OF THE ASIAN ...