รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.1/3งานวิจัยเรื่อง ปรัชญามหายานในแนวคิดท่านพุทธทาสภิกขุ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เขาพูดถึงเราจากงานวิจัย [พ.ศ.2528 - 2534]
- งานวิจัยเรื่อง ปรัชญามหายานในแนวคิดท่านพุทธทาสภิกขุ
...
   BIA11.1/3เขาพูดถึงเราจากงานวิจัย พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เขาพูดถึงเราจากงานวิจัย [พ.ศ.2528-2534] หน้า [1]-[85]...