รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.1/2รวมเรื่องเขาพูดถึงเรา พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องเขาพูดถึงเรา [พ.ศ.2510-2529] หน้า [1]-[220]...
   BIA11.1/2รวมเรื่องเขาพูดถึงเรา พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องเขาพูดถึงเรา [พ.ศ.2510-2529] หน้า [221]-[386]...