รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.1/1เขาพูดถึงเราทางหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เขาพูดถึงเราทางหนังสือพิมพ์ [พ.ศ.2492-2534] หน้า [1]-[116]...