รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/56รวมเรื่องปกิณกะ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปกิณกะ [ม.ท.] หน้า [1]-[196]...