รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/52หลักรัฐศาสตร์แบบธรรมาธิปไตย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) หลักรัฐศาสตร์แบบธรรมาธิปไตย [ม.ท.] หน้า [1]-[127]...