รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/51การปกครองระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) การปกครองระบอบประชาธิปไตย [ม.ท.] หน้า [1]-[62]...