รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/49ปรัชญาเซ็นของโดเก็น พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปรัชญาเซ็นของโดเก็น [ม.ท.] หน้า [1]-[88]...