รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/46บทความของประเวศ วะสี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บทความของประเวศ วะสี [ม.ท.] หน้า [1]-[23]...