รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/44บทความของไสว แก้วสม พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) บทความของไสว แก้วสม [พ.ศ.2534] หน้า [1]-[29]...