รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/43บทความของศุภวรรณ กรีน พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) บทความของศุภวรรณ กรีน [พ.ศ.2533] หน้า [1]-[77]...