รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/42ปฏิจจสมุปนาท โดย ระหัส เทพปฏิมา 26 พ.ค. 2533ชิ้น (ITEM) ปฏิจจสมุปนาท โดย ระหัส เทพปฏิมา [26 พ.ค.2533] หน้า [1]-[34]...