รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/41ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี [พ.ศ.2527] หน้า [1]-[442]...