รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/39บทความของระพี สาคริก ก.ย. 2525 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) บทความของระพี สาคริก [ก.ย.2525 - 2536] หน้า [1]-[113]...