รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/38สมุดจดตำรายา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ตำรายา [พ.ศ.2525-2535]
- สมุดตำรายา [ม.ท.] จำนวน 2 เล่ม หน้า [1]-[133]...
   BIA11/38สมุดจดตำรายา พ.ศ. 2467ชิ้น (ITEM) ตำรายา [พ.ศ.2525-2535]
- สมุดจดตำรายา จำนวน 3 เล่ม [พ.ศ.2467] หน้า [134]-[228] ...
   BIA11/38ตำรายา พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ตำรายา [พ.ศ.2525-2535] หน้า [229]-[351]...