รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/37บทความของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) บทความของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ [พ.ศ.2525-2526] หน้า [1]-[87]...