รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/35นิราศชื่น พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) นิราศชื่น [พ.ศ.2523] หน้า [1]-[36]...