รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/33ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" โดย พระมหาจันลา ตันบัวลี ธ.ค. 2519 ถึง ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" โดย พระมหาจันลา ตันบัวลี...