รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/32บทความของ ดร.ระวี ภาวิไล 25 ก.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บทความของ ดร.ระวี ภาวิไล [25 ก.ค.2518] หน้า [1]-[82]...