รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/31บทความของนายแพทย์ตันม่อเซี้ยง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) บทความของนายแพทย์ตันม่อเซี้ยง [พ.ศ.2518] หน้า [1]-[62]...