รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/27เขตรจำกัดของความเจริญ (ทางวัตถุ) ของโลก & ประเทศไทย โดย ศ.อมร รักษาสัตย์ พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) เขตรจำกัดของความเจริญ (ทางวัตถุ) ของโลก & ประเทศไทย โดย
ศ.อมร รักษาสัตย์ [พ.ศ.2515] หน้า [1]-[90]...