รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/26การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาแบบไทย ๆ จากประสบการณ์ ของ "พล ผลาพิบูลย์" พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาแบบไทยๆจากประสบการณ์ของ "พล ผลาพิบูล" [พ.ศ.2515] หน้า [1]-[115]...