รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/24คฤสต์ - CHRIST พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คฤสต์ - CHRIST [พ.ศ.2508-2513] หน้า [1]-[290]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม...