รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/22หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) หลักสูตรการศึกษา [พ.ศ.2503-2521] หน้า [1]-[143]...
   BIA11/22หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) หลักสูตรการศึกษา [พ.ศ.2503-2521] หน้า [144]-[348]...