รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/18เพลงมโหรี พุทธประวัติ ดนตรี พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) เพลงมโหรี พุทธประวัติ ดนตรี [พ.ศ.2498-2521] หน้า [1]-[130]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม...