รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/16ความไม่เข้าใจกันทางศาสนา พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ความไม่เข้าใจกันทางศาสนา [พ.ศ.2497-2526] หน้า [1]-[199]...