รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/13หนังสือติดต่อเรื่องขออนุรักษ์ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง 24 มิ.ย. 2529 ถึง 10 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11/13พุทธศาสนา พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนา [พ.ศ.2481-2529] หน้า [1]-[244]...