รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/7เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2516 - 2524 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2516-2524 [พ.ศ.2516-2524]
หน้า [1]-[261]
...