รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/6INTRODUCTION TO BUDDHISM พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) INTRODUCTION TO BUDDHISM AND A LIFE OF THE BUDDHA.
COMPILED AND EDITED BY SAMANERA PIYASILO [พ.ศ.25...
   BIA11/6A LIFE OF THE BUDDHA พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) INTRODUCTION TO BUDDHISM AND A LIFE OF THE BUDDHA.
COMPILED AND EDITED BY SAMANERA PIYASILO [พ.ศ.25...