รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/5การประชุมทางศาสนาระหว่างชาติ - WORLD CONFERENCE DAILY พ.ศ. 2513แฟ้ม การประชุมทางศาสนาระหว่างชาติ - WORLD CONFERENCE DAILY
[พ.ศ.2513]...
   BIA11/5การประชุมทางศาสนาระหว่างชาติ - WORLD CONFERENCE DAILY พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) การประชุมทางศาสนาระหว่างชาติ - WORLD CONFERANCE DAILY [พ.ศ.2513] หน้า [1]-[100]...