รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/4เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2508 - 2513 พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2508-2513 [พ.ศ.2508-2513]
หน้า [1]-[101]...