รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/2เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2502 - 2505 พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2502-2505 [พ.ศ.2502-2505]
หน้า [1]-[348]...