รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/1เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2475 - 2496 พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ.2475-2496 [พ.ศ.2475-2496]
หน้า [1]-[199]...