รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/10การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2529-2530 16 ก.พ. 2529 ถึง 2 พ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2529 - 2530
[16 ก.พ.2529 - 2 พ.ย. 2530] หน้า [1]-[250]...