รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/9การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2526-2528 24 ม.ค. 2526 ถึง 3 ธ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2526-2528
[24 ม.ค.2526 - 3 ธ.ค.2528] หน้า [1]-[334]...