รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/8การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2523-2525 18 ก.พ. 2523 ถึง 14 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2523 - 2525
[18 ก.พ.2523 - 14 พ.ย.2525] หน้า [1]-[282]...