รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/7การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2520-2522 17 มี.ค. 2520 ถึง 23 ธ.ค. 2522ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2520 - 2522
[17 มี.ค.2520 - 23 ธ.ค.2522] หน้า [1]-[255]...